با سامان حامی ، دیگه خیالت راحتهبا خیالی راحت از سفر خود به ایران لذت ببریددیگر نگران هزینه های درمانی نباشیدهر جای دنیا که باشید ، کنار و پشتیبان شما هستیمتوحید گوی او نه بنی آدمند و بس