بیمه مسئولیت مدنی
بیمه مسئولیت مدنی
خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد می‌گردد و به‌موجب قانون، عامل زیان مسئول شناخته می‌شوند را مسئولیت مدنی می‌نامند.
Cinque Terre
سوالات متداول
بیمه مسئولین مدنی