بیمه های باربری واردات-صادرات
بیمه های باربری واردات-صادرات
از سال 1982 به بعد شرایط بیمه نامه در سه کلوز A,B,C که اصولاً به نفع بیمه گذاران میباشد تعریف شده است.
تقسیم بندی بر مبنای نوع پوشش بیمه‌ای به این صورت می‌باشد:
1-بیمه با شرایط تمام خطر(All Risks )
2- بیمه با شرایط B
3- بیمه با شرایط C :
4- بیمه با شرایط خسارت کلی (Total Loss)
Cinque Terre
پیوند
بیمه های باربری واردات-صادرات