بازخورد
 نام و نام خانوادگی
 شماره تماس
 نحوه برخورد ، ادب و آراستگی کارشناسان این نمایندگی را چگونه ارزیابی می فرمایید؟
 نحوه پاسخگویی، مسئولیت پذیری و در دسترس بودن کارشناسان این نمایندگی را چگونه ارزیابی می فرمایید؟
 مدت زمان و نحوه پرداخت خسارت بیمه نامه های این نمایندگی را چگونه ارزیابی می فرمایید؟
 به طور کلی تجربه خود از دریافت خدمات بیمه ای از این نمایندگی را چگونه ارزیابی می فرمایید؟
 آیا استفاده از خدمات این نمایندگی را به سایرین توصیه می فرمایید؟
 شما قهرمان داستان ما هستید و رضایتمندی تان برای مان بسیار ارزشمند است. لطفاً ما را با نظرات ، پیشنهادات و یا انتقادات خود در ارائه خدمات هر چه بهتر یاری بفرمایید: