موارد تحت پوشش و خارج از پوشش بیمه مسئولیت مدنی

پوشش های بیمه نامه مسئولیت مدنی سامان

    - هزینه های پزشکی ناشی از صدمات جانی وارد به اشخاص ثالث
    - غرامت نقص عضو (در مواردی که بر اثر خطا و یا قصور پزشکان و یا پیراپزشکان نقص عضوی برای بیمه      گذار وارد آید بیمه گر موظف به جبران خسارت می‌باشد.)
    - غرامت فوت (در صورت فوت بیمه‌گذار بر اثر خطا و یا قصور پزشکان و یا پیراپزشکان ورثه وی مستحق دریافت غرامت می‌باشند.)
    - خسارت های مالی (اموال و تاسیسات  مجاور)

بیمه مسئولیت مدنی چه مواردی را پوشش نمی دهد؟

    - خسارات ناشی از اعمال متقلبانه بیمه‌گذار
    - جرائم حقوقی و کیفری و مجازات های قابل خرید
    - اقدام بیمه‌گذار برای نجات مصدوم اقرار به مسئولیت محسوب نمی‌شود.
    - حوادثی که در خارج از مرزهای کشور اتفاق می‌افتد.
    - خسارت های ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی و قطارهای راه‌آهن مشمول قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث .