خطرات اضافی تحت پوشش بیمه بدنه

با پرداخت حق بیمه اضافی می‌توان خطرات دیگری را نیز تحت پوشش بیمه بدنه قرار داد. البته خطرات اضافی فقط به اتومبیل‌های سواری ارائه می‌شود که طبق تعریف اداره راهنمایی و رانندگی اتومبیلی است که حداکثر دارای 6 سرنشین با راننده باشند. این خطرات عبارتند از:

1- سرقت در جای قطعات و لوازم وسایل نقلیه

2- شکستن شیشه

3- بلایای طبیعی (سیل، زلزله، آتشفشان)

4- پاشیدن مواد اسیدی

5- هزینه ایاب ذهاب در مدت تعمیرات ناشی از حادثه

6- حوادث شخصی

نکته1: در حال حاضر ارائه پوشش های بیمه ای اضافی فوق الذکر شامل انواع سواری با مورد استفاده(شخصی، امور اداری ، امور شرکت ، سیاسی) می شود و ارائه پوشش بند 3 نیز شامل کلیه وسایل نقلیه با مورد استفاده مختلف می باشد، پوشش های اضافی بند 4 نیز به بارکش ها و اتوکارها ارائه می گردد.

نکته2: ارائه پوشش های اضافی در مدت اعتبار بیمه نامه (طی الحاقیه) یا زمان تجدید بیمه نامه های فاقد پوشش های مذکور، مستلزم انجام بازدید مجدد خودرو می باشد. ضمناً حق بیمه پوشش هایی که بین دوره ارائه می شود بصورت کوتاه مدت محاسبه می شود.

شرح پوششهای اضافی :

5-4-1 پوشش سرقت درجای قطعات اصلی و اضافی: از طریق این پوشش اضافی می توان وسایل اصلی و یااضافی منصوبه موضوع بیمه را تحت پوشش سرقت درجا قرار داد.

قطعات اصلی (فابریک): منظور لوازم و قطعاتی است که توسط کارخانه سازنده هنگام ساخت و تولید آن بطور عمومی و فابریک روی خودرو نصب می شود.

قطعات اضافی غیر فابریک): منظور قطعاتی است که توسط دارنده خودرو، روی اتومبیل نصب شده و از ابتدای تولید از طریق کارخانه سازنده برای خودرو طراحی و نصب نشده باشد.

سقف تعهد بیمه گر برای رادیوپخش حداکثر 2%ارزش مورد بیمه البته به شرط آنکه بیمه گر آن را رویت و حق بیمه اضافی مربوط به آن را دریافت نموده باشد تعهد بیمه گر در پوشش سرقت درجا حداکثر 20% و محدود به 10 میلیون ریال در طول یکسال بیمه ای است . در صورتی که موضوع بیمه (خودرو ) دارای لوازم منصوبه با ارزش بیش از 00ر000ر10ریال باشد، مازاد بر ارزش مذکور، فقط تحت پوشش خطرات اصلی می باشد و در برنامه صدور در قسمت ثبت لوازم قسمت سرمایه سرقت درجا صفر وارد شود.

نکته1: لوازم لوکس و تزئینی و سایر لوازم غیر منصوب از قبیل رادیوپخش کشوئی غیر فابریک ، باربند اسکی، روکش صندلی و پرده تحت هیچ یک از پوششهای بیمه ای بدنه قرار نمی گیرند.

نکته2: در ابطه با رادیو پخش های پنل دار تعهد بیمه گر در زمان وقوع خسارت (سرقت درجا) منوط به تحویل قسمت متحرک(پنل) رادیو پخش می باشد .

نرخ پوشش اضافی سرقت درجای قطعات: در حال حاضر نرخ این پوشش اضافی 10% حق بیمه پایه مربوط به خطرات اصلی می باشد و با توجه به نوع خسارت سرقت برای بیمه نامه های با مدت بیشتر از یکسال باشد ، حق بیمه متناسب با سالهای بیمه ای بصورت کامل دریافت می گردد .

نکته2: طبق شرایط مخصوص سرقت قطعات، تعهد بیمه گر برای سرقت هر یک از قطعات اصلی و وسایل منصوبه، با پرداخت خسارت مربوطه خاتمه می یابد، و دیگر تحت پوشش بیمه نمی تواند قرار گیرد.

1/1- درصورت سرقت در جای قطعات و لوازم اتومبیل حداکثر تعهد شرکت ارزش بیمه شده قطعات و لوازم با قیمت روز آنها ( هر کدام کمتر باشد) است .

2/1- درمورد لاستیک چرخ ، باطری و قالپاق حداکثر خسارت قابل پرداخت 50 درصد ارزش نو آنها در روز وقوع حادثه است مگر آنکه مبلغ بیمه شده از این میزان کمتر باشد که در اینصورت ملاک محاسبه خسارت مبالغ بیمه شده می باشد .

3/1- از مبلغ خسارتی که بر اساس بند 1 تعیین می شود 20 در صد بعنوان فرانشیز کسر می شود .

4/1- پس از وقوع هر خسارت بیمه گر حق دارد خطر دزدی در جای قطعات و لوازم را شمول بیمه نامه حذف نماید .

5/1- در صورت سرقت در جای قطعات و لوازم اتومبیل بیمه گذار موظف است مدارک مثبته و از جمله گزارش مقامات انتظامی دال بر سرقت را تهیه و به بیمه گر ارائه نماید .

5-4-2- پوشش شکست شیشه به تنهایی: از طریق این پوشش اضافی می توان خسارات وارده به موضوع بیمه که شکست شیشه به هر علتی را تحت پوشش قرار می دهد.

نکته1: در صورت شکست شیشه ، مستقل از حوادث مورد تعهد در بیمه بدنه اتومبیل ، خسارت قابل پرداخت ارزش روز شیشه و هزینه نصب آن پس از کسر 20 % بعنوان فرانشیز خواهد بود ، مشروط بر اینکه وسیله نقلیه به قیمت روزبازار بیمه شده باشد .

نکته2: در صورتیکه شکست شیشه توام با خسارت وارد به اتومبیل باشد شرایط بیمه نامه بدنه در پرداخت خسارت حاکم خواهد بود .

5-4-3- پوشش خطرات ناشی از بلایای طبیعی: از طریق این پوشش اضافی می توان خسارات ناشی از خطرات طبیعی اعلام شده (سیل، زلزله، طوفان، تگرگ) را، تحت پوشش بیمه ای قرار داد.

نکته:فرانشیز پوشش فوق 10% و حداقل 000ر500ریال مبلغ خسارت می باشد.

5-4-4- پوشش خسارت ناشی از اسید و مواد شیمیایی: از طریق این پوشش اضافی می توان خسارات ناشی از پاشیدن مواد اسیدی به هر علت را تحت پوشش قرار داد.

نکته:فرانشیز پاشیدن مواد اسیدی30%مبلغ خسارت می باشد.

5-4-5- پوشش هزینه ایاب و ذهاب :از طریق این پوشش اضافی، چنانچه عدم امکان استفاده از وسیله نقلیه معلول یکی از خسارات تحت پوشش بیمه گر به استثنای سرقت و خسارت کلی باشد بیمه گذار از مزایای مربوطه برخوردار می گردد.

نکته1:غرامت قابل پرداخت تحت این پوشش روزانه برابر 3/0 در هزار ارزش وسیله نقلیه سواری و حداقل 80000 ریال به مدت حداکثر 30 روز در طول مدت اعتبار بیمه نامه می باشد و در هر حال حداکثر غرامت پرداختی بیمه گر بابت این پوشش از 20درصد خسارت قابل پرداخت تجاوز نخواهد نمود.

نکته 2: منظور از توقف مفید در تعمیر گاه مدت زمانی است که از آغاز شروع عملیات تعمیر و بازسازی با پایان و تکمیل تعمیر صرف خواهد شد و طول مدت ایام لازم برای تعمیرات توسط کارشناس شرکت تعیین خواهد شد .

5-4-6- پوشش حوادث شخصی: از طریق این پوشش اضافی، بیمه گذار و یا بیمه شده تحت پوشش بیمه حوادث بوده و بیمه گر متعهد می شود در صورت وقوع هر یک از حوادث مشمول بیمه، سرمایه مورد تعهد بابت نقص عضو و از کارافتادگی را به بیمه گذار یا بیمه شده و سرمایه مورد تعهد فوت را به(وراث قانونی وی بپردازد).

نرخ ، شرایط و نحوه ارائه : از طریق این پوشش بیمه گذار بیمه نامه بدنه در تمام مدت 24ساعت شبانه روز و در تمام نقاط ایران تحت پوشش بیمه حوادث قرار می گیرد و همچنین راننده اتومبیل موضوع بیمه نیز در صورتی که شخصی به غیر از بیمه گذار باشد و در اثر حوادث رانندگی در اتومبیل بیمه شده دچار حادثه گردد با پرداخت حق بیمه سالیانه، تحت پوشش بیمه حادثه می باشد. حق بیمه پوشش حوادث شخصی به صورت ثابت000ر75ریال و تعهد بیمه گر محدود به000ر000ر50ریال می باشد. قابل ذکر است حداکثر سن مشمول بیمه ای 75 سال تمام می باشد.

توضیح : هر یک از پوشش های مورد اشاره به شرطی در تعهد بیمه گر می باشد که در بیمه نامه بدنه صراحتاً به هر یک از آنها اشاره شده باشد و حق بیمه مربوط به آن پرداخت گردیده و در بیمه نامه قید شده باشد.