موارد خارج از پوشش بیمه بدنه اتومبیل
در بیمه بدنه، خطرات زیر بیمه نمی‌شوند:
1-خطرات بیمه ناپذیر نظیر جنگ، شورش، بلوا و امثال آن
2- در صورتی که راننده موضوع بیمه در هنگام وقوع حادثه فاقد گواهی‌نامه رانندگی باشد و یا گواهی‌نامه رانندگی او باطل شده باشد و یا مطابق مقررات راهنمائی و رانندگی، گواهی‌نامه وی برای رانندگی موضوع بیمه مناسب نباشد. اتمام اعتبار گواهی‌نامه در حکم بطلان آن نیست ولیکن استعلام از واحد صدور گواهی‌نامه برای راننده تحت پوشش بیمه‌نامه بدنه الزامی است.
3- کاهش بهای وسایل نقلیه در نتیجه حادثه یا حریق
4- خسارتهای مربوط به خط کشیدگی یا میخ کشیدگی بدنه اتومبیل
5-شکست شیشه و آسیب به لاستیک به تنهایی(مگر با توافق شرکت بیمه که پوشش آن خریداری شده باشد).
6- خسارت ناشی از یدک‌کشی و بکسل‌کشی توسط اتومبیل (بغیر از مواردی که مجاز بوده و کلیه اصول ایمنی رعایت شده باشد) و یا استفاده اتومبیل در موارد غیر مجاز
7- خسارتهایی که عمداً توسط بیمه گذار یا راننده وی و یا هر کسی که وسیله نقلیه به او سپرده شده است وارد می‌آید.
8- خسارتهای ناشی از ضبط، توقیف ویا مصادره اتومبیل که توسط مراجع قضائی یا حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی، مگر آنکه عمل گریز توسط متصرفین غیر قانونی باشد.
9- مست بودن یا در حالت عادی نبودن راننده (نظیر استعمال مواد مخدر یا قرص های خواب آور)
10- خسارت ناشِی از مسابقات اتومبیل‌رانی ، شرط‌بندی یا آزماِیش سرعت و آموزش رانندگی (مگر با توافق بیمه گر که پوشش آن خریداری شده باشد).
11- خسارت وارده ناشی از حمل مواد سریع الاشتعال، مواد منفجره و اسید مگر آنکه موضوع مخصوص بیمه حمل آن باشد.
12- خسارتهاِی وارده به محموله های وسیله نقلیه
13- خسارت ناشی از عدم النفع مگر با توافق بیمه‌گر
14- خسارت وارده به وسیله نقلِیه مورد بیمه در اثر اضافه بار و اضافه مسافر و ِیا در حین بار گیری و بار اندازی
15- سیل، زلزله، آتشفشان (مگر با توافق شرکت بیمه که پوشش آن خریداری شده باشد)
16-خسارتهای وارده به وسایل و دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی موضوع بیمه، در صورتی که ناشی از نقص و خرابی در کار کرد آنها باشد.
17- خسارت ناشی از سرقت لوازم و قطعات موضوع بیمه پس از وقوع حادثه