راهنمای پرداخت خسارت بیمه بدنه

مدارک لازم جهت دریافت خسارت در بیمه بدنه اتومبیل

گزارش مقامهای انتظامی، گزارش کارشناس تصادفات، برگه‌های بازجویی طرفین حادثه و … کروکی افسر کاردان فنی نیروی انتظامی باید شامل اطلاعات مختلفی از جمله تاریخ وقوع حادثه و چگونگی وقوع حادثه باشد.

-عکس از مواضع آسیب دیده

-گواهینامه رانندگی در هنگام حادثه (برای دارندگان تاکسی ارائه کارنامه)

-کارت مشخصات مورد بیمه (کارت شهربانی)

-اصل بیمه نامه ثالث و بدنه

-دفترچه پلیس راه (فقط برای اتوبوس و مینی‌بوس)

-صورتحساب مسافران روز حادثه (برای اتوبوس و مینی‌بوس)

-فاکتور لوازم تعویضی در صورت نیاز

-بارنامه (برای کامیونها و تریلرها)

پیشنهاد می شود بیمه ثالث و بدنه خود را از یک شرکت بیمه گر خریداری نمایند زیرا از آنجایی که در قانون جدید ثالث حکم به پرداخت خسارت بدون کروکی طبق ماده 4 همان قانون شده است و حضور هر دو خودرو نزد شرکت بیمه و امکان بالا بودن خسارت بدنه بیش از سقف پرداخت خسارت بدون گزارش پلیس در آن حالت با توجه به تایید کارشناس بیمه گر نیاز به گزارش پلیس نمی باشد .

خودداری از انتقال یا تعمیر اتومبیل بر اساس مادة 18 شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل، بیمه‌گذار باید از جابه جا کردن وسیله نقلیه مورد بیمه (جز به دستور مقامات انتظامی در مواقع لازم) یا تعمیر آن خودداری کند؛ مگر با هماهنگی قبلی بیمه‌گر.